Breaking News

นนทบุรี  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางบริการตัดผมนักเรียนPAT

นนทบุรี  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางบริการตัดผมนักเรียนPAT
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยนายสายัณ บุญธรรม ครูตัดผมพร้อมด้วยช่างตัดผมให้บริการตัดผมนักเรียนชายในช่วงเปิดการเรียน เป็นกิจกรรมบริการสาธารณะประโยชน์ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณคณะครูตัดผมและช่างตัดผม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา

 

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดหน่วยบริการตัดผมนักเรียนกับสถานศึกษาต่างๆได้เป็นอย่างดี.