Breaking News

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยึปัญญาภิวัฒน์จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยึปัญญาภิวัฒน์จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เรียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2567 โดยมึ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ,นางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ,นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ,นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ , นายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และนางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ซึ่งเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power) จำนวนทั้งสิ้น 703 คน

 

 ทั้งนึ้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา รูปแบบทวิภาคี ผ่านการเรียนการสอนแบบ Work Based Learning การเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบการ รวมถึงพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมกับปลูกฝังคุณสมบัติหลักที่จำเป็น อาทิ วัฒนธรรมองค์กร 5 Principles และสร้างให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีความซื่อสัตย์ และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม Learning Together กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเสริมพลังบวก และการตั้งเป้าหมายในชีวิต นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา รุ่นใหม่ที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนมีความยินดีที่นักเรียน นักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ถือเป็นบ้านใหม่เพื่อการศึกษาเล่าเรียน การเจริญเติบโต การมีหน้าที่การงาน และมีอนาคตที่มั่นคงต่อไป สิ่งที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนควรยึดปฏิบัติคือ ซื่อสัตย์ (Honestly) สามัคคี (Harmony) และ มีวินัย (Discipline) จึงขอให้นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจ ขยัน อดทน ในการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนทวิภาคี จนจบการศึกษาได้ทุกคน .