Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

พิธีปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.รัตนโกสินทร์  โดยมี นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม ทั้งนี้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว