Breaking News

กรุงเทพมหานคร มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567

มทร.รัตนโกสินทร์   โครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567

ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567  โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทย – จีน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว