Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดแสดงผลงานชมรมวิชาชีพและวันความปลอดภัย

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงผลงานชมรมวิชาชีพและกิจกรรมวันความปลอดภัย “ Safety Day “ ประจำปีการศึกษา2566 นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในด้านการเป็นผู้นํา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา การแสดงผลงานชมรมวิชาชีพนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกในองค์การทราบ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสำนักนโยบายและระบบคุณภาพและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย “Safety Day “ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนด้วย ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและกล่าวถึงการจัดการอาชีวศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพที่มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมการแสดงผลงานชมรมวิชาชีพนี้ นักเรียน นักศึกษาจะได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ ไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่งได้อย่างแท้จริง ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นขอให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในทุกด้าน ไม่อยู่ในความประมาท ร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ควรให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ช่วงวัยการเรียนจนถึงไปสู่ช่วงวัยของการทำงานในอนาคตด้วย.