Breaking News

สปป.ลาว วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และซีพีออลล์พร้อมสนับสนุนการอาชีวศึกษา ของสปป.ลาว

สปป.ลาว
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และซีพีออลล์พร้อมสนับสนุนการอาชีวศึกษา สปป.ลาว
ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)มอบหมายให้นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ เป็นผู้แทนนำคณะผู้บริหารCP ALLได้แก่นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,นายธาตรี จิรบรรจงจิต

MD.OPT.สปป.ลาว,ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ และนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าพบท่าน รศ.ดร.พุด สิมมาลาวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว และท่านโพไช บูลม รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาอาชีวศึกษา โดยทั้ง2ฝ่ายพร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกันในวันที่8ธันวาคม 2566นี้ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณบริษัทซีพีออลล์และกลุ่มการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของประเทศในหลายด้าน ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศษฐกิจและสังคม

ถ้าหากคนมีอาชีพ มีงานทำ จะทำให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนับว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้ การที่ซีพีออลล์ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สปป.ลาวในด้านการศึกษาและภาคธุรกิจจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดประโยชน์กับประเทศไทยและ สปป.ลาว ไ้ด้อย่างแท้จริง ด้านนายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ กล่าวว่าซีพีออลล์เป็นองค์กรมีมีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจและการศึกษาที่เข้มแข็ง จึงพร้อมที่จะสนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างไปยังเครือข่าย โดยดำเนินการบริหารบนหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้มั่นคง ยั่งยืน เข้มแข็ง ให้โอกาสกับทุกคนในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเสมอภาค และองค์กรจะได้บุคลากรทึ่ดี เก่ง สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวด้วยว่าซีพีออลล์จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มาจนถึงปัจจุบัน 19ปี สร้างประสบการณ์ความชำนาญในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงมีความยินดีและพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับการอาชีวศึกษา สปป.ลาว ในโอกาสต่อไปด้วย.