Breaking News

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ MOU ส่งเสริมการศึกษากับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม

กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตภาษีเจริญ MOUกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม ส่งเสริมการศึกษา
ที่ห้องประชุม โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นางเยาวสะกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาในสำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตภาษีเจริญ,ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,นายพรเทพ พลับนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์,นางสาวนิชนันท์ ทรงรัตนขจร ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม , นางสาวเสาวณีย์ พรมอ้าย ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ คลองสาน ,นางสาวอัญชลี วงศ์สินธ์ุ ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระราม2 และนายณัฐธนนท์ อ่อนชื่น อาจารย์สนับสนุนการศึกษาและสรรหานักเรียน ร่วมในพิธี

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ นางสาวนิชนันท์ ทรงรัตนขจร กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ บริษัทซีพีออลล์จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จนถึงระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมามีนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเขตภาษีเจริญจำนวน6โรงเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาแบบทวิภาคีกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม จำนวน14คน

ด้านนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณบริษัทซีพีออลลผมและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมทักษะอาชีพ สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สำนักงานเขตภาษีเจริญเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหนรวยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานเขตภาษีเจริญและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม จะสามารถร่วมกันสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หลังจากการMOUนี้แล้ว ครูแนะแนวจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ คลองสานและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระราม2 จะได้เข้าพบกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมที่จะสมัครเรียนในปีการศึกษาหน้า2567ต่อไป.