Breaking News

นนทบุรี. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปีและพิธีไหว้ครู

นนทบุรี. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปีและพิธีไหว้ครู
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)ประจำปี 2566 โดยประธานในพิธีอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมนี้จัดเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน และความภาคภูมิใจในธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2566 พร้อมทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

 หลังจากนั้น นายวิเชียร เนียมน้อม ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา น้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยฯให้ความสำคัญต่อการจัดงานวันไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงบุญคุณครู เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างครูกับลูกศิษย์ ในปีนี้ สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ครูฟูมฟักศิษย์…ด้วยจิตศรัทธา” ซึ่งนำข้อคิดจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ที่ให้ความสำคัญต่อครูฟูมฟัก โดยเชิญชวนครู บุคลากร ส่งคำขวัญประกวดสื่อความหมายเกี่ยวกับความสำคัญของครูฟูมฟัก ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 คือผลงานนางสาว กุลธิดา มีสัตย์ ครูสำนักวิชาการ ด้วยผลงานคือ “ บ่มเพาะด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ หวังให้ศิษย์ได้ดี “