Breaking News

ปัตตานี  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ให้โอกาสทางการศึกษาเยาวชนสถานพินิจฯปัตตานี

ปัตตานี  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ให้โอกาสทางการศึกษาเยาวชนสถานพินิจฯปัตตานี
ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายชาตรี ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มอบหมาย นางสาวยินดี ขุนแสง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และนายอมรัน ระเด่นอาหมัด นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ ให้การต้อนรับนางณัฐวรา เพ็ชรากาล ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ,คุณจิตรวดี เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่แนะแนวประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ และคณะครูแนะแนวการศึกษา ได้พบกับเด็กและเยาวชนเพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อ โดยเข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2567 เป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) กับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่

 

โอกาสนี้ นางณัฐวรา เพ็ชรากาล ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ได้กล่าวถึงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีว่า ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จัดสรรทุนการศึกษาทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีควบคู่ภาคปฎิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงคือร้าน7-eleven ซึ่งระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผู้เรียนจะมีรายได้ระหว่างการฝึกงาน เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับ ช่วยให้ผู้เรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกทั้งเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ต่อไป .