Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการ”เรียนรู้ไปด้วยกัน”Learning Together

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการ”เรียนรู้ไปด้วยกัน”Learning Together
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”เรียนรู้ไปด้วยกัน” Learning Together นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่1กลุ่มA โดยมีนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา และครูกิจกรรมและสรรหาผู้เรียน,ครูที่ปรึกษาสำนักวิชาการ ร่วมกิจกรรม นางสาวกาญจนา วิชิตกิ่ง ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและสรรหาผู้เรียน กล่าวรายงานว่า ฝ่ายกิจกรรมและสรรหาผู้เรียนได้จัดโครงการนี้เพื่อต้องการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กร”5 Principles “และสร้างสรรค์ให้นักเรียนรู้รักสามัคคีกันในหมู่คณะ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม สำหรับวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคนคือ A:Achievement การรักงาน มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย,C:Customer การรักลูกค้า ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด, I:Integrity มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีพฤติกรรมสุจริต, O:Organization มีความรักในองค์กร จงรักภักดีต่อองค์กร และ T:Teamwork การรักเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 252คน ทางด้าน ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะครูสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษาและสำนักวิชาการที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน และกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ โดยขอให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่เข้ามาเป็นศิษย์ปัจจุบันและจะเป็นศิษย์เก่าในอนาคต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการศึกษาและการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม จึงขอให้นักเรียนตั้งเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงคือร้าน7-eleven เพื่อให้ได้ความรู้ ประสบการณ์ เกิดทักษะความชำนาญ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป.