Breaking News

นครราชสีมา  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมาให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ

นครราชสีมา  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมาให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ
ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศิวัฒ บุสำโรง ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา ได้เข้าพบนายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อรายงานผลการรับเด็กและเยาวชนพร้อมเข้าเรียนต่อกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมาในปีการศึกษาใหม่ที่จะเปิดเทอมในเดือนมิถุนายน 2566นี้ โดยนายศิวัฒ บุสำโรง กล่าวว่าโครงการรับเด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อนี้เป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน),วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จัดการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง นักเรียนมีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงานและมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้มีเด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา จำนวน 20 คน เป็นเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 15คน และจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต3จังหวัดนครราชสีมาอีกจำนวน5คน จากนั้น นายศิวัฒ บุสำโรง และครูได้เข้าพบนายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ปกครองเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งแนะนำแนวทางการเรียน และข้อปฏิบัติเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนต่อไป.