Breaking News

นนทบุรี  สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยนักเรียน PAT

นนทบุรี  สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยนักเรียน PAT
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสาวธนัชพร เกิดผล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายรถยนต์ กฏหมายจราจรและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมด้วยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา,นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ,บุคลากรสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีในการอบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยในการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ การอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้นักเรียน นักศึกษารับทราบถึงกฏระเบียบและประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง

ด้านนางสาวธนัชพร เกิดผล ได้กล่าวยินดีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีสถิติสูง จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต สำหรับการอบรมให้ความรู้เป็นการบรรยายในหัวข้อจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ,ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยายาม,การขับอย่างปลอดภัยและสภาพการณ์การเกิดอุบัติเหตุ หลังจากการบรรยายแล้วเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์,ทดสอบขับรถภาคปฎิบัติ และในวันที่20พ.ค.2566 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมจะไปทดสอบภาคทฤษฎีและออกใบอนุญาต ขับรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี.