Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เดินหน้าใช้งาน Metaverseกับโลกการศึกษา

นนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เดินหน้าใช้งาน Metaverseกับโลกการศึกษา
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบริหารกระบวนการทำงานด้วยระบบจักรวาลนฤมิต (PAT Metaverse) โดยนายเคน นพรัตน์ กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เดินหน้าโครงการโลกเสมือนจริง(Metaverse)ตามนโยบายของนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ต้องการพัฒนาระบบการบริหารงาน , การเรียนการสอนของครูกับนักเรียน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และให้ครู ผู้เรียน สามารถเข้าถึงระบบงานได้อย่างทั่วถึง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มการใช้ระบบMetaverse กับงานด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ ,โครงสร้างการบริหาร,หลักสูตรการเรียนการสอน ,ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน รวมถึงระบบการรับสมัครเข้าเรียนผ่านช่องทางของ Metaverse

ทั้งนี้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มดำเนินการจากระบบ VR(Vertual Reality) ต่อมาเข้าสู่ระบบ AR(Augmented Reality) และในอนาคตดำเนินการพัฒนาไปสู่ระบบ MR(Mixed Reality) จากการดำเนินการทำให้ครู นักเรียน นักศึกษา มองเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ใช้ในการการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังให้ข้อมูลของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์29แห่งและสถานศึกษาในความร่วมมือที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เป็นอีกทางเลือกของนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลได้ด้วย สำหรับแผนงานต่อไปจะนำเอาห้องเรียนMetaverse มาใช้ในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยเฉพาะการรองรับระบบ Internet ความเร็วสูงที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับโลกออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอนผ่านโลกMetaverse ได้อย่างแท้จริง .