Breaking News

สงขลา นักวิจัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจศึกษาดูงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่

สงขลา  นักวิจัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจศึกษาดูงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่
ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธนัชชนม์ เสรีอภิวาสน์ นักวิจัยคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพร้อมคณะได้เข้าศึกษาดูงานและสัมภาษณ์เยาวชนต้นแบบเพื่อถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จในชีวิตผ่านสื่อวีดิทัศน์ 

โดยมี ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการตลาดและผู้พิพากษาสมทบศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา,นายพันธศักดิ์ นาครอด หัวหน้าส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต9 ร่วมการศึกษาดูงาน โอกาสนี้ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการพื้นที่การศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และนางณัฐวรา เพ็ชรากาล ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินบริหารการศึกษาของศูนย์การเรียนฯ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.),ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จนถึงระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคี

 โดยนายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารการศึกษาของนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของวิทยาลัยฯเพื่อพัฒนาจากระดับประเทศไปสู่ระดับ ASEAN และเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงของนักเรียนทุกๆคน ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จัดการศึกษาในศตวรรษที่21 มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะใน3ด้านคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม , ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ”การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชน” รวมถึงการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างเด็กและเยาวชนผู้เคยกระทำความผิดที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ สำหรับเยาวชนต้นแบบการถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จในชีวิตครั้งนี้เป็นเยาวชนที่เคยผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต9 จังหวัดยะลา .