Breaking News

นครปฐม คณะสงฆ์ภาค14 ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมชั้นตรี ประจำปี2565

นครปฐม  คณะสงฆ์ภาค14 ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี

เมื่อวันที่ 2ธันวาคม 2565 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.

พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง  ธรรมชั้นตรี  ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค14 ประจำปี2565  โดยมีพระครูปลัดพงษ์พันธ์ ขันติโสภโณ เลขานุการเจ้าคณะภาค14 กล่าวถวายรายงาน  ซึ่งมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ของคณะสงฆ์ภาค14  ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง  นักธรรมชั้นตรี  วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สอบในสนามหลวง   ที่ผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ของคณะภาค 14  ประจำปีการศึกษา2565 ซึ่งมีพระคณะกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  ที่เป็นพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14 เป็นผู้ตรวจข้อสอบแบบอัตนัย.

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(1)และ(2)แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23(พ.ศ.2541)ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2565  ในการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค14 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย