Breaking News

กรุงเทพมหานคร มทร.รัตนโกสินทร์กับการไฟฟ้านครหลวงลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

พิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์กับการไฟฟ้านครหลวง

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ลงนามร่วมกับ นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง

พัชรี เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว