Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดแข่งขันหมากล้อมเสริมทักษะการทำงาน

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดแข่งขันหมากล้อมเสริมทักษะการทำงาน
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลผู้ร่วมแข่งขันหมากล้อม PAT HARMONY GO โดยนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันว่า สำนักทรัพยากรบุคคลให้ความสำคัญต่อการอบรมและพัฒนาทักษะแนวคิดในหัวข้อ “หมากล้อมพื้นฐานและการประยุกต์ใช้กับการทำงาน” เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจกับการเป็นมาของหมากล้อม รวมถึงกฏกติกาการเล่นหมากล้อม นำมาฝึกทักษะเสริมสร้างแนวคิดการบูรณาการหมากล้อมเข้ากับการทำงานและการดำเนินชีวิตของแต่ละคนได้

 

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และกล่าวถึงความสำคัญของหมากล้อมว่า หมากล้อมเป็นกีฬาที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า3,000ปี ในอดีตการเล่นหมากล้อมนอกจากจะใช้เป็นกลยุทธ์ในการทำสงครามแล้วในปัจจุบันกลยุทธ์รวมถึงปรัชญาที่ได้จากการเล่นหมากล้อมยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจอีกด้วย เพราะเคล็ดลับของเกมหมากล้อมคือการเล่นที่ไม่คิดเอาชนะ สอนให้รู้จักอดทนต่อสิ่งยั่วยุ การจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้คือการล้อมและบุกยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเปรียบได้กับการบริหารธุรกิจ การทำงานที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ เมื่อเราได้ฝึกเล่นหมากล้อมมากขึ้นก็จะพบว่าวิธีการเดินเกมของหมากล้อมย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องอาศัยชั้นเชิงในการจัดการและตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ นอกจากนี้ หมากล้อมยังสะท้อนให้เราได้รู้ว่าบางครั้งการเสียสละบางส่วนเพื่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่ การโอนอ่อนผ่อนตามเป็นสิ่งดีที่พึงมีในทุกคน การคิดเอาชนะกันด้วยวิธีต่างๆนั้นกลับเป็นสิ่งไม่ดีที่จะนำความพ่ายแพ้มาให้บุคคลนั้นๆ จึงหวังว่าประสบการณ์จากการแข่งขันหมากล้อมจะช่วยพัฒนาทักษะและนำแนวคิดไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจองแต่ละคนได้ต่อไป.