Breaking News

นครปฐม โรงพยาบาลสามพรานเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม,งานวิจัย,R2R

โรงพยาบาลสามพรานเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม,งานวิจัย,R2R

วันที่ 15 กันยายน 2565  ที่ ห้องประชุมพระเทพศาสนภิบาล โรงพยาบาลสามพราน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรม  R2R เครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรม R2R เครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ได้รับรางวัล

จากความมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพและเป็น Node รับการส่งต่อ 5 สาขาหลัก ภายในปี 2567 จึงมีการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถสร้างความรู้ใหม่และทำให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมมีความลึกซึ้ง กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในแง่การแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมR2R เครือข่ายโรงพยาบาลสามพรานครั้งนี้ ทำเพื่อสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมR2R ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล และการบริการปฐมภูมิ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น ให้บุคลากรสาธารณสุขทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาลสามพรานได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมR2R อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

 โดยมี นพ.ยุทธกานต์ ชินโสตร ผอ.รพ.หลวงพ่อเปิ่น, รองฯสุพัฒน์ กตัญญูทิตา,และคุณสุนิพล จาก สสจ.นครปฐม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินให้คะแนน

พัชรี  เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สุกุล /ข่าว