Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ลงนามMOUกับ กศน.จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ลงนามMOUกับ กศน.จังหวัดนนทบุรี

ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯร่วมในพิธี การจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้มีนางสาวบุศรา แพทย์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางกรวย, นางสาวนภาพัฒน์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากเกร็ด, นางฤดี ศิริภาพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองบางใหญ่/รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางบัวทอง ,นางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนนทบุรี/รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไทรน้อย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับและพร้อมที่จะสนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในความดูแลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือด้วยการจัดการอาชีวศึกษาให้แก่สถานศึกษาและชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและภาคธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจุจุบันวิทยาลัยฯเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน4สาขาวิชาคือ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่,ไฟฟ้ากำลัง,แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และเทคนิควิทยาการนาฬิกา

ด้านนางสาวสุวรินทร์ เพ๊ญธัญญการ ได้กล่าวขอบคุณบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่สนับสนุนการศึกษาสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา กศน.เพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างคน สร้างชาติให้มีคุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนสายอาชีวศึกษาให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน โดยเฉพาะมีงานทำเมื่อจบการศึกษา จึงถือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง.