Breaking News

นครปฐม มูลนิธิ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)และรพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงพยาบาลเมตตาปาะชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

มูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)อ.สามพราน จ.นครปฐม และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)ร่วมกับ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนบูรณะอาคารอนุรักษ์  สำหรับการบริการรักษา ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง  ขยายตึกผู้ป่วยใน ตึกผู้ป่วยวิกฤติ ศูนย์ไตเทียมและห้องผ่าตัดที่ทันสมัย สำหรับผู้ป่วยทุกสาขาโดยเฉพาะด้านจักษุ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อ.สามพราน จ.นครปฐม

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขบัญชี 734-0-60204-6  หรือโอนเงินผ่าน QR Code ทาง Mobile Banking

สอบถามเพิ่มเติม 091 808 8899