Breaking News

ประจวบคีรีขันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดการประชุม“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41”

ประจวบคีรีขันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดการประชุม“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41”

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย นายพรหมพิริยะ กิจนุสรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของประเทศโดยวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือเป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายใน ปี พ.ศ. 2580 และเพื่อขับเคลื่อน อว.ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย มารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคนไทย ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และก้าวสู่เศรฐกิจ BCG

ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลถือได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนการพัฒนา งานทุกด้านของ อว. ฉะนั้นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้รองรับการใช้งานด้านการศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พัชรี  เกษรบุญนาค /กฤษฎิ์เชณฐ์  ดลชัยกรร์สกุล /ข่าว