Breaking News

นครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิงเตรียมเข้ารับรางวัลท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ

เทศบาลเมืองไร่ขิงเตรียมเข้ารับรางวัลท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ

ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ได้มีหนังสือแจ้งประกาศ ตำบล/ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564 และเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพประจำปี 2564

ว่าด้วยเรื่อง เรียน นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอแจ้งให้ทราบว่า เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  เป็น ตำบล/ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564 ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรียนเชิญ ท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพประจำปี 2564 ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่ 6 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง