Breaking News

นครปฐม คปสอ.สามพราน ประชุมชี้แจงแผนงานยุทธศาสตร์ และงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และลงนาม คำรับรองการปฎิบัติราชการปีงบ2565

คปสอ.สามพราน ประชุมชี้แจงแผนงานยุทธศาสตร์ และงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และลงนาม คำรับรองการปฎิบัติราชการปีงบ2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564  ที่ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล ชั้น4 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม ผอ.รพ.สามพราน  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนงานยุทธศาสตร์ และงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมด้วย นางพัชรี เกสรบุญนาค รองผอ.รพ.สามพราน   พร้อมทีมบริหารรพ.สามพราน   นายประมวล โฆษิตชัยมงคล  สาธารณสุขอำเภอสามพราน  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด

พร้อมกันนี้ได้เชิญนางดรุณี  โพธิ์ศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนายธวัชชัย นาคศรีสังข์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสสจ.นครปฐม  ร่วมบรรยายให้ความรู้

รวมทั้งมีพิธีลงนามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 เครือข่ายสามพราน