Breaking News

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดอบรม “สร้างภูมิคุ้มใจ”

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดอบรม “สร้างภูมิคุ้มใจ”
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดการอบรม “สร้างภูมิคุ้มใจ” ซึ่งสำนักทรัพยากรบุคคลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและดูแลบุคลากรโดยใช้หลักการด้านจิตวิทยาเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิต โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการแนะแนว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ณัฐนรี คล้ายสาคร อาจารย์พิเศษ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมบรรยายถึงการปรับรูปแบบแนวทาง วิธีการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิต อารมณ์ ความคิด มีการตั้งเป้าหมาย การเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความยืดหยุ่น สร้างความสุข ปรับมุมมองความคิดให้เป็นบวก ด้านนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19


วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการปรับตัวในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมวันนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสุขในยุค New Normal , ความเครียดกับภาวะหมดไฟในการทำงาน , การปรับสมดุลชีวิตด้วยการฟัง , Positive Thinking และกิจกรรม “I like, I learn , I wish “ โดยเชื่อมั่นว่าบุคลากรจะได้เรียนรู้ทักษะ ได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.