Breaking News

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ใช้ในการเรียนการสอน

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ใช้ในการเรียนการสอน
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา ,นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน Bioloid Premium” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด คุณชูศักดิ์ ทวีกิติกุล Chief Information Techlogy คุณอมรภัคค์ ตั้งมณีนิมิตร Director of RobotLAB เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆของเทคโนโลยีหุ่นยนต์

ทางด้านนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ กล่าวว่าผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบพื้นฐานของหุ่นยนต์ การทดลองประกอบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ พร้อมประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป .