Breaking News

นครปฐม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง จัดงานวันแพทย์ ประจำปี 2564

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง จัดงานวันแพทย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ลานหน้าคลินิกตาสดใส ชั้น 3 อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดงานวันแพทย์ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จัดเสวนา พร้อมทั้งบริการตรวจโรคเบาหวาน ตรวจสายตาและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

แพทย์หญิงพิริญา สุมสวัสดิ์ ประธานองค์กรแพทย์ กล่าวว่า ตามที่แพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดวันแพทย์เป็นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ของทุกปีเพื่อเป็นการสร้างกำลังแรงใจให้กับแพทย์ที่ทุ่มเทและเสียสละทั้งเวลาส่วนตัวและครอบครัวเพื่อรักษาสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนั้น ในการนี้ องค์กรแพทย์และคณะทำงาน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของแพทย์ จึงได้กำหนดวันแพทย์ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรค เพื่อบริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและโรคตาแก่ประชาชนเพื่อประซาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของแพทย์และองค์กร และเพื่อให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ และให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมแก่แพทย์ที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เสียสละทั้งส่วนตัวและครอบครัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งในด้านการป้องกันและรักษาโรคตลอดปีที่ผ่านมา

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์, เสวนาหัวข้อ “เบาหวานอย่าวางใจ ทำอย่างไรให้ห่างไกลเบาหวาน” และมีบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตา พร้อมให้ คำแนะนำเรื่องสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ประมาณ 250 คน

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ประธานในพิธี กล่าวว่าการจัดงานโครงการวันแพทย์ในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามที่ประธานโครงการฯ ได้กล่าวข้างตัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังแรงใจให้กับทีมแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป ซึ่งแพทย์ คือบุคลากรที่ดูแลเรื่องสุขอนามัยของประชาชนครอบคลุมไปในทุกด้าน อาทิ เช่นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาโรค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และแพทย์คือผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนในทุกพื้นที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ