Breaking News

มทร.รัตนโกสินทร์เข้าร่วมโครงการสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

มทร.รัตนโกสินทร์เข้าร่วมโครงการสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting ) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่การเป็นดิจิทัล ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “พาสถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่อนาคตด้วยความเป็นดิจิทัล Tranforming Thailand Higher Education Institute with Digital Technology