Breaking News

พช.นครพนม หนุนสร้าง “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

พช.นครพนม หนุนสร้าง “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2564)

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานกิจกรรม“ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2564) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสงคราม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมกิจกรรม ฯ ดังนี้
1) พิธีมอบต้นกล้าพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม เพื่อนำไปใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 7,350 ต้น ประกอบด้วย
– ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 9 แห่ง ๆ ละ 50 ต้น รวม 450 ต้น
– หมู่บ้าน 109 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50 ต้น รวม 5,450 ต้น
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่งละ 100 ต้น รวม 1,000 ต้น
– สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม 450 ต้นเพื่อปลูกในพื้นแปลงสาธิตของสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม
– ต้นพันธุ์ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป
2) กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 250 ต้น เพื่อเป็นต้นแบบ แปลงสาธิต และขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน/ผู้สนใจ ณ บริเวณแปลงสาธิตหน้าบ้านพักนายอำเภอศรีสงคราม

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ มอบหมายให้ นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ร่วมกิจกรรมและรับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 50 ต้น ในการนี้ ได้ส่งมอบเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ตำบลหาดแพง ต่อไป และมอบหมายพัฒนากรทุกตำบลบูรณาการการขับเคลื่อนครัวชุมชน/ถนนกินได้ ขับเคลื่อนกิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างครัวชุมชน (ศูนย์แบ่งปัน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ “นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ในห้วงเดือนสิงหาคม 2564 ร่วมกับผู้นำชุมชนต่อไป

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 8,450 ต้น ใช้งบประมาณจากงบบูรณาการอำเภอและสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อจะได้มีต้นกล้าฟ้าทะลายโจรมอบให้ ภาคส่วนต่าง ๆ ในอำเภอศรีสงคราม ไปปลูกในทุกหน่วยงานและทุกหมู่บ้านเพื่อขยายพันธุ์แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนต่อไป

พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ในการบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพิ่มยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ออกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาทางเลือกในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารยับยั้งเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้รักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีระดับความรุนแรงน้อย และไม่มีภาวะปอดอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และแทบไม่พบผลข้างเคียงฯลฯ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good