Breaking News

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่าในสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด-19 ขณะนี้สถานศึกษาทุกแห่งได้นำระบบออนไลน์มาใช้กับการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ100% และมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้ระบบออนไลน์ต่อเนื่องในภาคเรียนต่อไปด้วย วิทยาลัยฯจึงให้ความสำคัญต่อคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของของบุคลากรทุกหน้าที่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)มาใช้ปฏิบัติงานกับบุคลากรทั้งรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน(Work From Home) และการเรียนการสอนของครูกับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทั้งในส่วนของวิทยาลัย , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ

ซึ่งในเรื่องนี้ นายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กล่าวว่า สำนักวิชาการร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์โดยการปรับใช้Internet จากวิทยาลัยฯไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เป็นการพัฒนาระบบการเรียนทางไกลผ่าน Internet แทนระบบดาวเทียมเดิม ซึ่งทำให้คุณภาพและเนื้อหาของบทเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยทำให้การเรียนการสอนระบบออนไลน์ได้มีความสมบูรณ์ ประหยัดงบประมาณ และรองรับการสอบออนไลน์ให้ได้มาตรฐาน สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือโครงการสอบออนไลน์/คลังข้อสอบ ,โครงการตรวจสอบสถานะการเข้าห้องเรียนของนักเรียน (Track on Classroom) และโครงการตรวจสอบสถานะการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Track on Store) ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานดูแลนักเรียน นักศึกษา มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้แม่นยำมากขึ้น .