Breaking News

สระแก้ว ตำบลบ้านใหม่หนองไทร นำร่องโครงการสร้างเครือข่าย อสม.ต้นแบบ

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว นำร่องโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านต้นแบบ ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต สนับสนุนโดยกองทุน ป.ป.ช.

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ และเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริตที่ตำบล บ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว ครอบคุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุน ป.ป.ช. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สมาคมสื่อช่อสะอาด และมูลนิธิต่อต้านทุจริต มีเครือข่าย อสม. จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรมออนไลน์เพื่อแนะนำเครื่องมือการแจ้งเบาะแส เช่น จดหมายแจ้งเบาะแส (ชำระอากรแล้ว) และ การแจ้งเบาะแสผ่านสมาร์ทโฟนโดยแสกน QR code ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนเงิน 400,000 ล้านบาท โดย สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส รวมทั้งป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ภายใต้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช)