Breaking News

พช.บึงกาฬ: จัดกิจกรรม จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ตำบลต้นแบบ

🏣 พช.บึงกาฬ: จัดกิจกรรม จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ตำบลต้นแบบ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ตำบลต้นแบบ พร้อมด้วย นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเซกา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านดอนเสียดเหนือ ประชาชนจิตอาสาบ้านดอนเสียดเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งได้ไปสนับสนุน นโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสานรักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย
1. กิจกรรม จิตอาสา ปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
2. กิจกรรมการแบ่งปัน ต้นกล้าเมล็ดพันธ์ุ สมุนไพร เช่น กระชาย ขิง ข่า ฟ้าทะลายโจร ที่ได้จากศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุตำบลบ้านต้อง
3.กิจกรรมเปิดศูนย์แบ่งปัน ตำบลต้นแบบ ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือศูนย์แบ่งปัน”
4. กิจกรรม ปลูกสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด เพื่อเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด 19
5.การถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2564
6.จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมแบ่งปัน การแปรรูปผลผลิตการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
7.จัดทำแผนปฏิบัติการ ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์แบ่งปัน
8. กิจกรรม มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน
9. กิจกรรม ศึกษาดูงาน จุดเรียนรู้ตำบลบ้านต้อง จำนวน 2 จุด
นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงขอเชิญชวนผู้นำชุมชน จิตอาสาภาคีเครือข่าย ในทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) เช่น กล้วย 5 ต้น มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัวอื่นๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวก รวมถึงพืชสมุนไพรเช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว พริก ให้ครบทุกบ้านทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ในท่ามกลางสถานการณ์ covid-19 นี้ได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

(c)(d)(d)(_)(b)(k) Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
📷 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ