Breaking News

ระนอง พัฒนาการจังหวัดลงพื้นที่สร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง สร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย องค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายอำเภอสุขสำราญ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดประจำปี 2564 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต โดยมีนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญให้การต้อนรับและร่วมติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามโครงการฯ

กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มสัมมาชีพบางมัน หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ปลาหวาน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำปลาจากปลาหลังเขียว โดยใช้ส่วนที่ทิ้งหรือเศษเหลือจากการทำปลาหวานเช่น ส่วนหัวและไส้ปลาหลังเขียวผ่านกระบวนการหมักและเคี่ยวจนได้น้ำใสเป็นน้ำปลาบรรจุขวด
2. กลุ่มผลิตกุ้งเคยบ้านนาพรุ หมู่ที่ 2 บ้านนาพรุ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ กะปิ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ กะปิผงบ้านนาพรุ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยการนำกะปิตากจนแห้งและผ่านกระบวนการอบและปั่นจนเป็นผง                                                                                                               3. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทะเลนอก หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ น้ำพริกกะลา ได้รับการพัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์ ซอสเคยทะเลนอก โดยการนำกุ้งเคยผ่านกระบวนการหมักและกรองน้ำที่ได้จากการหมักเป็นซอสเคยทะเลนอก

 

ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนองและคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดได้แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานและการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดการขายออนไลน์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

(boat)(boat) ระนองต้องมา (canoe)(canoe)

ถิ่นลูกปัดโบราณ กุ้งปลาหมื่นล้าน แลพลับพลึงธารเพลินใจ

(35mm Camera) ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
(microphone) ข่าว นายเนชา ไพพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ