Breaking News

อุบลราชธานี เดินเครื่องต่อเนื่อง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.”

อุบลราชธานี เดินเครื่องต่อเนื่อง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” อำเภอบุณฑริก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช  ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การต้อนรับและสนับสนุนการลงพื้นที่ติดตามงานในครั้งนี้

ซึ่งการลงพื้นที่ของพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลงนางวิยะดา อนุวรรณ เลขที่ 213 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ดินร่วนปนทราย ดำเนินการเเล้ว 100 % และแปลงนางวันทอง บุญมี เลขที่ 23 หมูที่ 9 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ดินทราย ความก้าวหน้า 10 %

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดฯ ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง (มากที่สุดในประเทศไทย) เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ในส่วนของอำเภอบุณฑริก นั้น มีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ 1 ไร่ 38 แปลง และพื้นที่ 1 ไร่ 8 แปลง รวมทั้งสิ้น 46 แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 1 แปลง / HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 63 แปลง และขนาด 3 ไร่ 125 แปลง รวม 189 แปลง มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทั้งสิ้น 16 คน

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เเละคณะติดตาม ได้พบปะและมอบแนวทางกับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งต้องเร่งดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้ทันระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความอยู่รอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ก่อให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน