Breaking News

โรงพยาบาลนครปฐมขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยกองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม200เตียง

โรงพยาบาลนครปฐมขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยกองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม200เตียง

ตามหนังสือที่นางดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ได้มีหนังสือกราบนมัสการ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม


ด้วยโรพยาบาลนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด700เตียง ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาเบ็นระยะวลา68ปี ในแต่ละปีได้มีการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการมีความชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาและอายุการใช้งาน โดยเฉพาะจากการสำรวจตึกผู้ป่วยต่าง ๆ พบว่ามีเตียงผู้ป่วยที่ชำรุดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจเขตบริการสุขภาพที่ 5บัดนี้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 2564แต่เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญจำนวนหลายรายการ และสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ที่จะขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า จำนวน 200เตียงในการนี้ เพื่อให้การบริการผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครปฐม และในเขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นไป


ด้วยความเรียบร้อย มีครุภัณฑ์ที่มีความเพียงพอและพร้อมให้บริการ ผู้ป่วยได้รับการดูแลและได้รับความสะดวกสบาย โรงพยบาลนครปฐม

จึงขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ประจำศูนย์หัวใจและหอผู้ป่วยต่าง ๆ จำนวน 200เตียง
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในการประสานและรับบริจาคเตียงไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ต่อไป