Breaking News

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ. ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เพื่อหารือ บทบาทและการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายเชิงประเด็น (C) และประเด็นที่ต้องการพัฒนาในระยะต่อไป

รวมทั้งการหารือ/สรรหาคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ เเซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม AD- 907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว