Breaking News

นครปฐม. แถลงข่าวเปิดตัว Application ท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม

งานแถลงข่าวเปิดตัว Application ท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่24กันยายน 2563ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว Application ท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน พร้อมด้วยนางกาญจน์ ฮัยสคาเนน รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และนางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Application ท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม ฯ

ตามที่สำนักคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยื่น(Sustainable Development Goal: SDGS) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย4.0ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่”Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”


จังหวัดนครปฐมได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาจัดทำแอปพลิเคชั่นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน(กาะลัดอีแท่นสู่ยุด4.0) ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ แก่ประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยมีการจัดทำโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสถานที่แหล่งท่องเที่ยวใก้ลเคียง ร้านอาหาร ที่พัก

เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว จังหวัดนครปฐมจึงจัดทำ แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชน ขึ้นมา. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม. กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง. เพื่อออกแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริการท่องเที่ยวสามารถค้นหาจุดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม ให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเว็บไชต์


เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม และแหล่งท่องเที่ยวใก้ลเคียง ในการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน
เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว งานบริการ และเศรษฐกิจชุมชนภายในจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใก้ลเคียง. เพื่อพัฒนาแอปพลิดชั่นสำหรับให้เข้าถึงด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยง่าย มีข้อมูลครบถ้วน รวมถึงข้อมูลสินค้าและบริการ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหารชุมชน ให้สามารถครอบคลุมการทำงานบนระบบปฏิบัติกร os ระบบปฏิบัติการ Ancroid ได้อย่างครอบคลุม
โดยในรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วได้มีการจัดทำข้อมูลของเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ใกล้เคียง มีการจัดทำภาพ และเนื้อหาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยระบุรายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และตำแหน่งพิกัดสถานที่ ที่เชื่อมโยงกับ Google Map


ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างรายได้และกระจายสู่ชุมชน มีการสร้างงาน สร้างอาชีพมากขึ้น จากเดิมอาชีพหลักคือเกษตรกรทำไร ทำสวน ทำนา พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาก็เริ่มนำสินค้าในชุมชนมาจำหน่าย บางท่านสามารถเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ให้กับคณะดูงานที่เข้ามาท่องเที่ยวและมาศึกษาดูงานจากการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น  แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว ต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเอง ให้ทันกับยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยี ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ มาช่วยเสริม ทำให้การเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็วตอบโจทย์กับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน


– เทศบาลเมืองไร่ขิงมีเกาะลัดอีแท่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง 4 ตำบล (ตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลทรงคนอง และตำบลท่าตลาด) โดยเกาะลัดอีแท่นให้บริการนำเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา

โดยให้บริการรถรางนำเที่ยว ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จุดบริการอยู่ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ซึ่งรถรางท่องเที่ยววิ่งผ่าน 3 ตำบล (ตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลทรงคนอง) ซึ่งเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ประสานงานไปยังสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะลัดอีแท่นสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างแอปพลิเคชั่นเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม สร้างเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดนครปฐม เพื่อจะให้เข้าถึงข้อมูลทางการท่องเที่ยวสามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลได้ถูกต้องและชัดเจน


– พัฒนาผู้ประกอบการทางด้านการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าว ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในการทำตลาด ลด แลก แจก แถม สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว


– นำแอปพลิเคชั่นมาขยายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น วัดท่าพูด ตลาดน้ำดอนหวาย ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน ทุ่งธรรมนา บ้านหัวอ่าว บ้านโรงฮวด  เพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยจัดทำภาษาให้หลากหลายและเข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกชาติพันธ์ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า อีกด้วย