Breaking News

พช.ย้ำทุกจังหวัดดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ย้ำทุกจังหวัดดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน้นย้ำทุกจังหวัด ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
………………………….
เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เน้นย้ำไปยังจังหวัดทั้ง 73 จังหวัดทั่วประเทศ ออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 73 จังหวัด 571 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน ร่วมดำเนินการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

อธิบดีพช. กล่าวว่า พสกนิกรชาวไทย และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยทรงพระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และทฤษฎีใหม่มากกว่า 40 ทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 3 แบบ ประกอบด้วย แบบที่ 1 พระราชทานข้อความว่า “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” “งานเสร็จ เป็นรูปธรรม นามธรรมอิ่มเอิบ สบายใจ”, แบบที่ 2 พระราชทานข้อความว่า “โคกหนองนากับความสุขสดใส” “We are farmers together” และแบบที่ 3 พระราชทานข้อความว่า “เรารักธรรมชาติ เราสร้างสรรค์ในงานเกษตร โคกหนองนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ และความสดใสทั้งกายและใจ Happy Farmers”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พสกนิกรทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งทรงพระราชทานความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิตที่มีความสุขจากธรรมชาติที่สมดุล เติมเต็มความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทรของคนในครอบครัวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นอกจากจะเป็นการสร้างระเบียบวินัยต่อตนเอง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลและเสียสละเพื่อชุมชนสังคมโดยรวม โดยการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องนี้ จะทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายคือ “ประชาชนมีความสุข และอบอุ่นในบ้านบนโคกหนองนา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน”ทั้งประเทศ