Breaking News

ประจวบคีรีขันธ์ จัดสัมมนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนการสร้าง Content ผ่าน Social Media เพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ “

สัมมนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน เรื่อง การสร้าง Content ผ่าน Social Media เพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ ”

ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน เรื่อง การสร้าง Content ผ่าน Social Media เพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ ” มุ่งเน้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน มีทักษะความรู้ความสามารถ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี คุณนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมทั้ง อาจารย์ อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา , อาจารย์คมสันต์ ทับชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล และ ดร.ภาสกร ศรีสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ อีกทั้ง คุณมนัสวี เที่ยงธรรม (อาร์ม OHANA) และคุณศุภสิทธิ์ เที่ยงแท้ (ดิ๊ว OHANA) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน

พัชรี เกษรบุญนาค  /ขา่ว