Breaking News

นครปฐม โรงพยาบาลสามพราน จัด กิจกรรมอบรมแกนนำเติมรู้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย

โรงพยาบาลสามพราน จัด กิจกรรมอบรมแกนนำเติมรู้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย

เมื่อวันที่27สิงหาคม2563 ที่ห้องประชุมชั้น4 อาคารบริการ โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายแพทย์ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ในกิจกรรมอบรมแกนนำเติมรู้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย  ในนามคณะผู้จัดกิจกรรมอบรม ๆกล่าวรายงาน ซึ่งมี แกนนำจากชมรมสูงอายุ 19 ชมรมๆ ในเขตอำเภอสามพราน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำเติมรู้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย  โดยในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุอายุ 60ปีร้อยละ17 และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืน ยาวขึ้น หากผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือ ผู้ดูแลขาดความรู้  ขาดความใส่ใจในการดูแลตนเอง หรือผู้สูงอายุช่วงชีวิตที่ผู้สูงอายุจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะลดลง  ชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นเอกภาพ เกิดกลุ่มสัมพันธ์ประสานความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันเป็น กระบวนการต่อเนื่อง  การมีแกนนำในชมรมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆเกิดการทำงานเป็นทีม มีแกนนำดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา ดังนั้นหากมีการเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย และปรับตัวเองในวัยสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มีสุขภาพดี มีงานทำ เรียนรู้สังคม มั่นคงในชีวิตจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต  เพื่อผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มและชมรมของตนเอง ต่อไป

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว