Breaking News

นครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

โครงการปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวน 50 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการบริหารที่เข้มแข็งโปร่งใสและตรวจสอบได้

ในการนี้ได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้เป็นปรมาจารย์ด้านการอุดมศึกษาสภามหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว