Breaking News

ราชบุรี   ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

ราชบุรี   ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2563.
ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี ประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์ไพรัช มโนสารโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี รายงานถึงการประชุม มีหน่วยงานร่ชการและเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากคำสั่งของ จ.ราชบุรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมที่นับวันจะเพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในภาพรวมเกิดจากปัญหาทางครอบครัว คณะอนุกรรมการ จึงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาทางสังคมวัยรุ่น

โดย ยกตัวอย่าง ทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และธรรม เข้ามามีส่วนช่วย นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังส่งเสริมให้ความรู้ทั่วทุกพื้นที่ ภาพรวมทั้ง จังหวัดราชบุรี จากการสำรวจพบวัยรุ่น อ.สวนผึ้ง มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงมากที่สุด ถึง 34 ราย ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคณะอนุกรรมการ เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้รณรงค์ในทุกมิติเพื่อให้วัยรุ่นตระหนักถึงผลกระทบที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาจึงได้เฝ้าระวังมิให้แพร่ขยายต่อไปในอนาคต.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี