Breaking News

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์ คนปลายบาง

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
🌈ภาคเช้า ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ และ นายพันธุ์รวี บุนนาค รอง ผู้อำนายการสำนักงานฯ ทั้งสอง ร่วมจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีนนท์ วิถีใหม่ สไตล์ คนปลายบาง กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่โดยการนำนักศึกษาจากคณะ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 50 คน เดินทางท่องเที่ยวชุมชนปลายบางแบบ oneday trip โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวชุมชนที่ให้ความสำคัญกับมาตรการสาธารณสุข และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ


🍣ภาคบ่าย เดินทางร่วมพิธีถวายพานพุ่ม พระบรมรูปสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ บิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และร่วมกิจกรรมชิม ช้อป ไกด์ ณ ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ในงาน “สัปดาห์วันมัคคุเทศก์ไทย 63″ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19-25 มิถุนายน​2563